استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن
گريه بر امام حسين عليه السلام
اشك ريختن در مصيبت حسين (ع) بصورتهای مختلف و از موجودات متفاوت امری است كه در روايات به تواتر ذكر گرديده است، و در بعضی از روايات تعبير به بارانهای خونين و تحوّل بسيار شديد در كون و مكان گرديده شده است. در روايت زير از گريه پرندگان و حيوانات خبر می دهد در صورتيكه اين موجودات معمولاً اشك نمی ريزند. جن و انس و آسمان و زمين و همه كائنات بر حسين (ع) و مصيبت او گريه كردند، و اين نشان دهنده عظمت اين مسئله است .
۱- عن ابن قولويه قال: حدثني محمد بن جعفر الرزاز القريشي قال: حدثني خالي محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي اسماعيل السراج عن يحيی بن معمر العطار عن أبي بصير عن أبي جعفر(ع)قال: بكت الأنس و الجن و الطير و الوحش علی الحسين بن علي(ع)حتی ذرفت دموعها [۱].
راوی نقل می كند كه حضرت باقر فرمودند: انس و جن و پرندگان و حيوانات وحشی همه بر حسين بن علی (ع) گريه كردند تا جائی كه اشك آنها جاری شد .
۲- عن ابن قولويه رحمه الله قال: حدثني محمد بن جعفر القريشي الرزاز عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسين بن علي بن أبي عثمان عن عبد الجبار النهاوندي عن أبي سعيد عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة و يونس بن ظبيان و أبي سلمة السراج و المفضل بن عمر كلّهم قالوا: سمعنا أبا عبد الله(ع)يقول أن أبا عبد الله الحسين بن علي(ع)لما مضی بكت عليه السماوات السبع و الأرضون السبع و ما فيهن و ما بينهنّ و من ينقلب عليهن و الجنة و النار و ما خلق ربّنا و ما يُري و ما لا يُری [۲].
عده ای از راويان حديث چنين روايت کرده اند كه ما شنيديم كه حضرت صادق (ع) می فرمايد: هنگامی كه أبا عبد الله الحسين بن علی (ع) شهيد گشت، آسمانهای هفتگانه و زمينهای هفتگانه و آنچه در درون آنهاست و در بين آنهاست و هر كس بر روی آنها حركت می كند و بهشت و جهنم و آنچه كه خدای ما آن را خلق كرده و آنچه كه ديده می شود و يا ديده نمی شود همه بر او گريه كردند .

 


[۱] کامل الزيارات باب ۲۶ باب بکاء جميع ما خلق الله علی الحسين بن علي عليهما السلام ح۱ .
[۲] کامل الزيارات باب ۲۶ باب بکاء جميع ما خلق الله علی الحسين بن علي ۸ ح ۳ .