استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن
نتيجه بحث
از مجموع صحبتها و نكاتی كه آورده شد چنين نتيجه گيری می شود :
۱- تأکيد پيامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) بر بزرگداشت روز و ياد امام أبی عبدالله الحسين (ع) و اصرار برآن و عدم تخصيص اين راهها به يك روش مشخص و محدود، به ما اين را می فهماند كه هدف آن بزرگواران ادامه راه و هدف امام أبی عبدالله الحسين (ع) ، و نيز فراموش نشدن آن شمع تابان می باشد و همچنين ذكر أجر و پاداش و ثواب بيكران و باور نكردنی برای تعظيم ياد حسين بن علی و روز آن بزرگوار يعنی روز عاشورا خود نشان دهنده عظمت و بزرگی اين أمر و مسئله می باشد، وهمين علت آن می گردد كه تعظيم و به ياد آوردن آن روز بزرگ به يك روش محدود نباشد و تمامی شعائر حسينی را در برگيرد، چه شعائر قديمه و چه شعائر جديده كه شكل و اقامه عزاء برآن امام شهيد تخصيص به يك روش نشده و تقييد به يك راه نگرديده است .
۲- وجود برخی نكات ظريف در سخنان معصومين (ع) كه به بعضی از آنها اشاره گرديد و تصريح به مسائلی كه شبيه اين مسائل موجود در شعائر و روشهای امروزی می باشد كه بحث آن مفصل و گسترده بيان شد نظير گريه بر امام أبی عبدالله الحسين (ع) از سوی معصوم تا مرز زخم شدن چشم و يا دادن دست و جان در راه زيارت او و وجود احاديث بسيار مبنی بر جواز و حتی ترغيب و تشويق معصوم بر آن و مسائل بيان شده ديگر نشان می دهد كه شعائری كه امروزه مطرح است بدون پشتوانه و دليل نيست و مسلماً برای علماء اطمینان کافی برای حکم به جواز و حتی استحباب آنها ايجاد می كند .
۳- بسيج دشمنان اسلام و دشمنان امام أبی عبدالله الحسين (ع) با تمامی توان برای خاموش كردن نور اسلام و سد ّ مسير أهل بيت عصمت و طهارت (ع) و ايجاد شبهه در جامعه، شرعاً وعقلاً مسلمين و پيروان مكتب أهل بيت را برآن می دارد كه با تمامی قوا و امكانات و روشهای مشروع از دين و راه خود دفاع كنند .
 لذا بايد شعائر حسينی به صورت كامل و تام انجام گردد تا روز عاشورا زنده نگه داشته شود و با زنده نگه داشتن آن، راه حسين بن علی (ع) و در نتيجه اسلام زنده و پايدار بماند و دشمنان اسلام نتوانند به هدف خود که همان خاموش کردن نور حسين (ع) و خاموش کردن نور اسلام است دست يابند .
مسئله دفاع از اسلام و مکتب قرآن و پيامبر و أئمه أطهار به خصوص امام أبی عبدالله الحسين (ع) که تمامی هستی خويش را برای زنده نگاه داشتن اسلام و جلوگيری از انحراف دين داد، از نظر شرعی به ما اين امکان را می دهد که در اين زمان در جهت احياء دين و ادامه راه آن بزرگوار به تمامی راهها و روشهای موجود عزاداری (با رعايت مسائل شرعی ) متوسل گرديم زيرا تمامی اين روشها عنوان شعاريت پيدا کرده اند و در نتيجه اهميت دادن به آنها و حفظ آنها الزامی و واجب است زيرا که “و من يعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب”.
بدان اميد كه همه با اتحاد و توافق كامل در راه حضرت امام أبی عبدالله الحسين (ع) گام برداريم و درظهور و بروز و درخشش نور حسينی بكوشيم .
 والسّلام