استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

روسپی گری: هرگونه رابطه دختر وپسر نامحرم که نامشروع باشد،بیماری های جسمی وروحی وناهنجاری های اجتماعی به وجود می آورد واز نظر اسلام هم حرام است.روسپی گری همان تن فروشی وفاحشه گری برخی منحرفین جنسی از دختران هرزه است که با علل متلف تربیت های غلط خانوادگی،یا بچه های طلاق،ویا اعتیاد والدین،یا آزادی های بی حدوحصر که بعضی والدین به بچه ها می دهند ویا با اخلاقی هایی که دوستان وخانواده ها دارند ویا هوس بازی های نوجوانان و….یا حتی کسب درآمد نامشروع از طریق فحشا ونیز دوری از آداب صحیح اسلامی وازدواج موقت وپاک موجب شده که برخی افراد فاسد به مراکز فحشا کشانده شوند.متأسفانه مسئولین هم نتوانسته اند راه حل های عملی مناسب برایشان ارائه دهند.

بی حجابی و بد حجابی  پوشش غیراخلاقی وغیرعرفی برخی از جوانان است که عمدتاً متأثر از تبلیغات سایت ها ویا کانال های ماهواره ای غربی منشأ می گیرد ودر حقیقت یک نوع عقده درکردن وهنجار شکنی است.بی حجابی ویا پوشش کوتاه وتنگ وچسبان ورنگارنگ با هدف نشان دادن تن (تبرّج) وخودنمایی در ملأ عام  واز بین بردن حیا وعفت اجتماعی وهدفدار صورت می گیرد،به خصوص اینکه همراه…..است.

دربسیاری از کشورهای غربی بی حجابی وجود دارد وعقیده به حجاب ندارند اما خیلی ساده راه می روند وهدفشان جلب توجه دیگران وخودنمایی واعمال ضدفرهنگی واخلاقی نیست،بلکه با حالت عادی وطبیعی خودشان به دنبال کار وزندگی روزمره هستند،ولی درکشور هایی مثل ایران که عقده دار هستند می خواهند به هروسیله ای جامعه را به فساد بکشانند.در کشور های خارجی تنها فاحشه ها آرایش غلیظ کرده وبالباس های بدن نماوبرای خود فروشی خودنمایی می کنند.

البته بهترین روش برای پیشگیری از اشاعه بی حجاب ها،باید توسط مأمورین مخصوص باسبک فرهنگی ارشادی انجام شود واگر از خطوط قرمز گذشت وتذکر اثر نکرد با آرامش آن افراد معدود وخاص جلب شده وبه خانه هایشان برده شوند وبرایشان پرونده درست شود وتمام مشخصات او و والدین وآدرس ومسائل دیگرشان در پرونده ثبت شود وضامن پیدا شود وبدون اینکه بازداشت شوند،ضامن تضمین کند که دیگر با آن شکل وشمایل مخالف عفت عمومی ظاهر نشوند(البته به طور نامحسوس عکس وفیلم آن افراد معدود هنجارشکن تهیه ودر پرونده وارد شود.)

وبهتراست جزواتی مناسب با حوادث مستند آماده شود ونیز علل حجاب مناسب هم در آن برای ارشاد آنان موجب شده..

 • یکی از انواع انحرافات جنسی خودارضائی است که از نظر شرع اسلام حرام ومضّر جسم وروح وعقل انسان سالم است.متأسفانه با وجود تحریکات خیابانی ویا فیلم وعکس های دنیای مجازی وعدم توانایی در ازذواج سالم وساده وحتی دسترسی نداشتن به ازدواج موقت شرعی و…

احتمال زیادی هست که بیشتر جوانان به خصوص اگر درجه ایمانشان ضعیف تر باشد به خودارضائی مخفی بپردازند که البته عوارض جسمی وروحی روانی فراوان برایشان خواهد داشت.

 • پارتی های شبانه ونیز تورهای مختلط:

یکی از راه های انحراف جنسی وفساد اور که به طور موقت جوانان بی بندوبار وبی دینی به آن مبتلا می شوند وفکر می کنند در زندگی لذت می برند ولی موقت،شرکت در پارتی های شبانه وزیرزمینی ودر باغ ها واستخرهای مختلط مخفی وتور های مختلط یک یا چند روزی است که در ان محیط ها از مشروبات الکلی ورقص وموزیک های غربی وهیجان اور وروابط نامشروع بهره می برند واغلب حوادث ناگواری برایشان پس از صرف الکل اتفاق می افتد زیرا مشروبات الکلی عامل بسیاری از گناهان .جنایات می شود.

 • فرار دختران:زمانی که رابطه اخلاقی سالم بین والدین واولاد نباشد ویا همگی مشغول مشاهده فیلم های مبتذل ومنحرف کننده وتحریک آمیز باشند کم کم دختران بی بندوبار وبی عفت وبی عفت .حیا شده وبرای رسیدن به آرزوهای مجازی ولذات انی بدون اندیشه به عواقب وبدبختی های آن بادوست پسر یا دوستان هم تیپ خود بیرون می روند وگاه شب ها به منزل خود نمی آیند ویا فرار می کنند وعاقبتش عمدتاً گرفتار شدن در دام شیاطین شبگرد وتله های شیطانی است.

والبته موارد دیگری هم هست که می توان ردیف کرد،اما ببینیم پیامد های سوء ناشی از رفتار های انحرافی فوق چه خواهد بود:

 • نابودی حیا که خاص انسان است ومحافظ دین وعقل وروح پاک انسان است.
 • از دست دادن عفت وپاکدامنی
 • ترک وظایف مذهبی و…
 • افت تحصیلی
 • مبتلا شدن به انواع بیماری های جسمی وروانی از جمله ایدز و..
 • افسردگی،دلمردگی یا شادی مصنوعی
 • سقط جنین
 • بالا رفتن سن ازدواج
 • ایجاد نسل ناپاک

۱۰-طلاق زودرس از جمله به علت تنوع طلبی جنسی و..

و..

علل وریشه های ایجاد انحرافات جنسی واخلاقی چیست؟

 • گسترش ماهواره ها واینترنت و…
 • وجود محیط های آلوده ودوستان ناباب
 • پوشش زننده وتحریک آمیز دختران
 • اختلاط دختر وپسر در دانشگاه ها و…
 • مشکل شدن  راه ارضای  جنسی حلال
 • گرانی اجاره خانه ها وازدواج ها
 • بیکاری جوانان ویاکارکردن زنان به جای مردان
 • پرنبودن اوقات فراغت جوانان با برنامه های مفید

۹-عدم اطلاع بسیاری جوانان ونوجوانان از عواقب سوء انحرافات  اخلاقی

۱۰-اعتیاد به مواد مخدر وقرص های روانگردان

۱۱-سخت گیری های شدید وتربیت واخلاق غلط والدین نسبت به فرزندان

راه کارهایی برای رهایی جوانان از تهدید های انحرافات جنسی:

 • بهترین راه کار ازدواج سالم وساده باهمسر هم کفو وهمتا است که جوان را از بسیاری انحرافات بازمی دارد.
 • تقویت بنیه معنوی:از طریق انس دائمی با قرآن ومعانی آن ،ارتباط با محافل دینی،تمرین مبارزه با نفس اماره هرروز وشب با تلفیقات،تفکر ومطالعه درباره عواقب گناهان.
 • ارتباط دوستانه باوالدین(البته والدینی که مؤمن هستند)، یعنی اگر والدین جوان اهل دین وتربیت وایمان الهی ومعنویت باشند ارتباط وهمراهی با آنها بسیارکارساز است،امّا اگر خدایی ناکرده والدین بی بندوباروبدنبال ماهواره وهرگونه تفریح بدون خط قرمز باشند،این گونه والدین یا دوستان مورد اعتماد نیستند وانسان را از انحراف آزاد نمی سازند.
 • تقویت اراده:انسان با مطالعه کتب مفید وداشتن دوستان خوب ویا شرکت در فرهنگسرا هاومحافل مفید، بتدریج وبا تمارین اراده اش را تقویت کند واز دوستان منحرف فاصله بگیرد وهرروز از خدا وقرآن ومعصومین بخواهد وتوسل کند تا با تلقینات مثبت وقوی راده اش را قوی کند.
 • کاروتلاش:بیکاری فساد می آورد.با مشغولیت به کارهای مثبت چه درس خواندن یا مطالعه کتب یا کارهای دستی وفنی وغیره انسان مجبور می شود وقت خالی نداشته باشد،وسعی کند اندیشه گناه را هم (از ذهن برون)

وبه امید این باشد که کارخودش وارد خانه شود،باید از او حرکت وتوکل به خدا ودعا وتوسل باشد وبه اطراف برود با مردم ودوستان خوب مشورت کند تا کار خوب ومناسبی پیدا کند.

 • تغییرحالت وموقعیت :اگر جوان در شرایط زمانی ومکانی نامناسبی قرار گرفته که امکان دارد به گناه آلوده شود باید فوراً تغییر موقعیت دهد واز موقعیت گناه ویا انحراف یا دوستان  بد ومحیط بد و…هجرت نماید تا سالم نماید.
 • روزه گرفتن:یکی از راه های تعدیل قوای جسمی وجنسی روزه گرفتن است که البته باید به قصد قربت به خدا باشد تا خدا یاری کند وجوان سالم بماند.
 • کنترل نگاه:همانطور که قرآن در سوره نور فرموده باید زن ومرد نگاه های خود را چه در کوچه وبازار ،چه تلویزیون واینترنت وفیلم ها وغیره کنند تا سالم بمانند.
 • پرهیز از دوستان منحرف ومشکوک:بسیاری از انحرافات ناشی از دوست ناباب وفاسد است گرچه ظاهرش زیبا باشد.

پس باید جوان با مطالعه از کتب ویا اینترنت شرایط دوستان خوب وبد را بشناسد ودوستانش را بیشتر از کسانی انتخاب کند که اهل خدا وایمان باشند.و…

۱۰-بستن مراکز فحشای گروهی/جلوگیری از بی حجابی های زننده/امر به معروف ونهی از منکر با بهترین روش های جذاب ومؤثر وپیشگیرنده/تشویق وفراهم کردن ازدواج.

راه  کارهایی  برای پیشگیری از انحرافات جنسی:

ازدواج موقت :

یکی از راهکار های بسیار مناسب که اسلام برای پیشگیری از انحرافات جنسی وفحشا وبیماری های جسمی وروانی ودوران جوانی پیشنهاد کرده ودر قرآن هم آمده است بحث ازدواج موقت وشرعی است.

از نظر احکام اسلامی شرایط ازدواج موقت قرار داده شده است تا با گناه وفحشای زن کاملاً متمایز شود وسوء استفاده نشود،گرچه هنوز برخی جاهلان هستند که احکام ازدواج موقت را نمی دانند وآن را نهی می کنند ومتأسفانه جوانان به وادی گناهان کبیره سقوط می کنند.

علی علیه السلام فرموده اند: “اگر خلیفه دوم متعه یا ازدواج موقت که حکم الهی است جلوگیری ونهی نمی کرد،جزافراد شقی وگناهکار پلید،کسی به فحشا وزنا آلوده نمی شد.”[۱]

اینک برخی از احکام وشرایط مربوط به ازدواج شرعی وموقت را مرور کنیم :

 • زن ومرد مانع شرعی از نظر ازدواج موقت ونسبی نداشته باشند.
 • مهریه مورد رضایت طرفین در عقد ذکر شود(سبک وساده باشد)
 • مدت ازدواج موقت معین شود(وقابل تمدید است)
 • عقد شرعی اجرا گردد(بهتراست با عبارت عربی باشد وحتی فارسی هم می توان ادا کرد..)
 • چنانچه فرزندی متولد شد مشروع است وشناسنامه تهیه می شود ویکی از همسران موقت با توافق او را بزرگ می کند.
 • نفقه فرزندان،برپدر واجب است واولاد از پدرمادرشان ارث می برند.
 • نفقه زن در ازدواج موقت بر مرد واجب نیست.
 • هرزمان که مدت ازدواج موقت پایان رسید،زن اگر یائسه نباشد باید عدّه شرعی (یک ماه ونیم) را نگه دارد،اگر زن باردار باشد باید تاوضع حمل از ازدواج با دیگری خودداری نماید.

ولذا می بینیم که بیشتر شرایط ازدواج موقت ودائم منتشر کند.

نتیجه ینکه جوانی که نمی تواند برای مدت ها ازدواج دائم انجام دهدیا باید غرب وتنها ومجرد بماند ورنج ببر، ویا در منجلاب فساد وفحشا وآلودگی ها سقوط کند،ویا در چارچوب شرایط قرآنی واسلامی یادشده ازدواج موقت انجام دهد وسالم وبا آرامش کامل زندگی کند.

آیاتی از قرآن دربارۀ ازدواج موقت یا متعه وصیغه:

” فما استمتعتم به منهنّ فاتوهنّ اجورهنّ فریضه”[۲]

ترجمه: هرگاه از آن زنان بهره مند شدید(ازدواج موقت داشتید) ،مزد ومهریه آنان را بپردازید.مفسّران شیعه واهل سنّت برآنند که آیه یادشده فوق در مورد نکاه متعه یا ازدواج موقت است.

دستور پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله درباره ازدواج موقت:

زمانی که پیامبر اکرم برای حج عمره وارد مکه شدند،بعضی اصحاب پیامبر خدا نزد ایشان رفته وگفتند:ما تنها ومجرّدیم وزمان سفر طولانی است( آن زمان با شتر وچهارپایان سفر می کردند)، آیا می توانیم واجازه داریم متعه نماییم؟

پیامبرخدا صلی الله علیه وآله فرمودند: ” استمتعوا…” یعنی زنان پاک را با شرایطی که خدا دستور داده به ازدواج موقت خود درآورید”[۳]

نظر برخی دانشمندان غربی درباره ازدواج موقت:

براتند راسل دانشمند مشهور انگلیسی در کتاب ( امید های نو در دنیای متغیّر) می نویسد: ” در عصر حاضر که سن ازدواج بالا رفته ودانشجویان برای مثال تا حدود ۳۰ سالگی باید درس بخوانند وبعد به دنبال یافتن شغل مناسب باشند وتهیه مسکن نمایند ونمی توانند ازدواج دائم داشته باشند،وجوانان در سنین پس از بلوغ واوج غریزه جنسی هستند ونمی توانن خود را حفظ کنندو عمدتاً به انحراف هایی مبتلا می شوند ومی خواهند از بیماری های جنسی در امان بمانند،وپول زیادی هم ندارند،تنها راه حل سالم ومنطقی آن است که قوانین مدنی برای این بخش حساس از عمرجوانان یک نوع ازدواج موقت  وقانونی وضع کند،که مشکلات ازدواج دائم را نداشته باشد تادختران وپسران در پرتو این سبک ازدواج سالم وقانونی وموقت، روابط نامشروع هر روز با کسی نداشته باشند وبا آرامش روانی وسلامتی جسمی وروحی  سالم به درس خود ادامه دهند…[۴]

مخالفین ازدواج موقت چه می گویند:

برخی از اهل سنت وحتی شیعیان که از عمق علت وفلسفه احکام شرعی و روایات پیامبر اسلام بی خبرند ایراد هایی بر ازدواج موقت می گیرند ومی گویند:صیغه یا متع همانند رابطه نامشروع وگناه است وفرقی نمی کند،وآنها که ازدواج موقت می کنند زن را رها کرده ومهریه نمی دهند ویا حتی زن های صیغه شده هر روز با کسی هستندو…از این بحث ها…در حالی که اگر مرد مسئول نباشد چه در ازدواج موقت وچه دائم می تواند زن را آزار دهد، در ازدواج دائم هم بسیار دیده شده زنان دنیا پرست به دنبال به اجرا گذاشتن مهریه هستند ویا تمکین نمی کنند،آیا می توان کل ازدواج را زیر سؤال برد؟اما اینطور نیست،البته در ازدواج موقت نفقه شرط نیست ولی همانطور که در بالا یادشد این نوع ازدواج هم زیر نظر خداو شرع است وقرار داد نوشته می شود وشرایطی اگرهست مکتوب می شود وحتی می توان شاهد گرفت ویا در محضر ثبت نمود تا محکم کاری شود والبته به ایمان شخص وطرفین هم بستگی دارد.برای مثال زنانی که بیوه شده اند وامکان ازدواج دائم با جوانان ندارند برای اینکه به آرامش برسند بهترین راهتعدّد زوجات است ، به شرطی که زن دائمی او قبول کند واجازه دهد ویا ازدواج موقّت شرعی است که تحت نظر خداوند است،بسیار بهتر وسالم وپاک تراست از اینکه جوانان به دام هرزه ها وروسپی های آلوده گرفتار شوند ویک لحظه فکر کنند که لذت می برند در حالی که هیچ آرامشی ندارند وآلوده به گناه وبیماری ها هم می شوند.

آیا زنی که عفت وحجاب وپاکی جسم وروحش را حفظ کرده برای یک جوان بهتر است یا زن هرجایی که  هرسعت دوست کسی است وکاسبی می کند؟

متأسفانه مراکز دولتی وشرعی خاصی نیست یا به خوبی برای جوانان مشخص نیست که چگونه جوانان با زنانی که آمادگی ازدواج موقت دارند وپا کند رابطه سالم زیر نظر مسئولین وثبت شده برقرار کنند.

بیشتر سایت های اینترنتی هم قابل اعتماد نیستند،مگر اینکه شخص به خوبی تحقیق کند ویا مؤسسات مذهبی  وجوامع اسلامی مورد اعتماد باشند وکسانی را دربرنامه خود داشته باشند که با جوانان آشنا کنند وحتی محل های مناسب ارزانی داشته باشند که جوانان هم به درس وبحث خود ادامه دهند وهم برای مدتی معین وزیر نظر مراکز حکومتی  ویا حوزه ای ومطمئن با همتایان خود آشنا شوند وازدواج موقت ثبتی هم داشته باشند.

[۱] تفسیر درالمنثور،جلد ۲ صفحه ۱۴۰

[۲] نساء ۲۴

[۳] تفسیر کبیر،فخر رازی،جلد ۱۰،صفحه ۵۰

[۴] متعه وآثار حقوقی واجتماعی آن صفحه ۳۳۱