استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن
البته بر كسی پوشيده نيست كه پوشش سياه وسيله ای است برای اظهار حُزن و اندوه و اين اختصاص به مسلمانها ندارد بلكه اين مسئله در تمامی ملتهای غرب و شرق و جميع اديان ديده می شود. همچنين روايات مختلفی بر اين مطلب دلالت دارد. برای مثال روايت زير كه روايت معتبری می باشد و بسيار جالب و جامع است را نقل می كنيم :
عن الحسن بن ظريف عن أبيه عن الحسين بن زيد عن عمر بن علي بن الحسين قال : لما قُتل الحسين بن علي  (ع)لَبس نساءُ بني هاشم السواد و المسوح و كُنّ لا يشتكين مِن حرّ و لا برد ، و كان علّي بن الحسين (ع) يعمل لهنّ الطعام للمآتم [۱].
راوی چنين می گويد: هنگامی كه حسين بن علی (ع) كشته گرديد، زنان بنی هاشم لباس سياه و مويين كه بدن را می آزارد به تن كردند . و آنها از گرما و سرما شكايت نمی كردند و علی بن الحسين (ع) برای آنها آذوقه و غذا تهيه می كرد تا آنها اقامه عزا كنند و به عزاداری بپردازند .
اين روايت نشان می دهد كه عترت پيامبر در پوشيدن سياه و پوشيدن لباس مويين و خشن استمرار و تداوم داشتند و آنها سالهای متمادی و پی در پی چنين كاری می كردند و به سرما و گرما اهميت نمی دادند و در اين سالهای زياد سياه را از تنشان خارج نكردند .