استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

سؤال: آيا آنان که ادعا کنند خليفه رسول الله (ص) هستند منزلت حضرت زهرا (س) رانزد خدا ورسولش نمی دانستند که چنين ظلم وجناياتی رادرحق ايشان رواداشتند؟

پاسخ:

حضرت فاطمه زهرا (س) به شهادت قرآن کريم درآيه تطهير (معصومه) وپاک ازهرگناهی ونقص است. درحقيقت تکذيب حضرت فاطمه توسط ابوبکر، تکذيب آيه تطهير وتکذيب قرآن وخدا است.

هيثمی درکتاب مجمع الزوائد می نويسد : رسول خدابه (ص) فاطمه زهرا (س) فرمودند:” ای فاطمه خداوند به م اهل بيت هفت خصلت عطا کرده است. ازماست افضل انبيا وآن پدرتومی باشد،  وشهيد مابهترين شهداء است واو حمزه عموی تومی باشد.و ……… وازما است دوسبط ونوه ودوسيد جوانان اهل بهشت وآن دوفرزندان توحسن حسين می باشند، ومهدی اين امت که عيسی بن مريم با اونماز بپا می دارد ازاولاد تومی باشد”.”(۱)

-ابن حجر عقلانی در کتاب الأصابه از صحیح  بخاری ومسلم نقل می کند. که رسول خدا (ص) فرمودند:” فاطمه پارهء تن من است واونور چشم من است وميوه دل من ، وروح من در درون وسينه ام است ، هرکس او را بيازارد مرا آزرده وبه من ظلم کرده است و….”

وخلاصه شيخين(ابوبکر وعمر بن الخطاب) وصحابه رسول خدا (ص) بارها مقام وشأن دختشان حضرت فاطمه زهرا (س) را از پيامبر شنيده ومی دانستند.[۱]

 

[۱] (۱) مجمع الروائد ج وص۱۱۳