استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

پیش از آغاز بررسی دیدگاه وهابیت درباره ی معاد ومسائل غیبی وپس ازمرگ

به برخی اهداف فرقه وهابیت توجه کنید:

از خاطرات جاسوس بریتانیا مسترهمفرکه حامی محمدبن عبدالوهاب بود اهداف استعماری وضد اسلامی وهابیان مشخص می شود:

۱-تنها فرقه ی وهابیت وسلفی گری مسلمانان واقعی اند وغیرآنان مشرک وخون و مالشان حلال است!

(این استراتژی در برنامه های صهیونیسم جهانی تحت عنوان سلطه جهانی شیطان پرستی آئین فراگیر زمین گنجانده شده است).

۲- تفرقه بینداز وحکومت کن وهمه ی اصالت های تاریخی وعقیدتی ادیان رازیرسوال ببر وهمه رابه شک وشبهه ومغالطه وتکذیب بینداز وآب ها را گل آلود کن وماهی بگیر!

۳- تنها به ظواهر قرآن بسنده کنید وهمه آیات را تفسیربه رأی کنید واز اسرائیلیات کمک بگیرید.

۴-هیچ کس حق عزاداری یابرگزاری جشن برای تعظیم شعائردینی اولیاوانبیا ندارد .

۵- شفاعت وتوسل به انبیاباطل است وآنها همانند سنگ مرده اند!

۶- استغاثه وطلب حاجت به غیر خدا حرام وشرک است.

۷- زیارت اهل قبوروساختن گنبدوبارگاه بیهوده است.

۸- علوم غیبی ومعجزات ناشی ازتوهمات شاعران ومجانین است.

۹- انبیاو اولیا عصمت ندارندو همه اشتباه می کنندو حتی پیامبراسلام.!

۱۰- حج عبادت خشک وبی روح وتکراری وبی فایده است!و……

دانلود نسخه PDF کتاب حقیقت چیست ۲؟