استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

آیا ما آماده ایم و در انتظار او ثابت قدم ایستاده ایم، آیا امام زمان خود را شناخته ایم و می دانیم او از ما چه می خواهد و چه انتظاری دارد؟! همیشه انتظار داریم خدا و پیامبر خدا و أهل بیت پیامبر و امام زمانمان برای ما کاری کنند، گره ای و مشکلی از ما باز کنند، حاجتی از ما برآورده سازند و کمکی در زندگی به ما بکنند، آیا از خود پرسیده ایم که ما برای آنها چه کرده ایم، آیا ما روزی شده است که دل آنها و مخصوصاً امام زمان خود را شاد گردانیم؟

آری ما در تاریکی ها گم شده ایم آن هم پس از آنکه روشنائی وجود داشت. غرق شدن در گناه و انحراف، دوری از خدا و دین خدا و از تمامی ارزشهای معنوی.

لازم است کمی به خود آئیم و بازگشتی و بازبینیی در خود و برنامه ها و اهداف و کارهای خود انجام دهیم.

حدیثی از پیامبر گرامی اسلام به یادگار مانده است که فرمود:

« هر کس بمیرد و او امامش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است ».

دانلود نسخه PDF امام زمان , غیبت و انتظار