استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

عقائدی که در اینجا از آن بحث میشود برگرفته از نظرات علماء شیعه و کسانی است که در زمینه عقائد و علم کلام تخصص دارند و پایه بحث، عقل و سپس قرآن و حدیث قرار داده شده است.

گاهی ما دین را به دو بخش علمی تقسیم می کنیم:

الف) اصول به معنای اعتقادات قلبی.

ب) فروع به معنای احکام عملی.

نص و گفتاری از شارع وجود ندارد که اصول عقائد را منحصر به عدد خاصی بداند و این تقسیم که فعلا وجود دارد و اصول را ۵ یا ۳ می داند یک اصطلاح تخصصی علم کلام است، که برگشت تمامی اصول به اینهاست.

اما فرق بین عقائد و علم کلام:

عقائد، بحث در مورد چیزهایی است که بر انسان مکلف واجب است که به آن معتقد باشد و ایمان بیاورد.

علم کلام، بحث و گفتگو با خصم و طرف مقابل برای اثبات اصول عقائد یا نفی آن می باشد.

دانلود نسخه PDF کتاب اصول عقائد