استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن
استدلال به احاديث و روايات
با توجه به أحاديثی كه در مسائل گوناگون شعائر حسينی آمده است كه مجموع آنها بين أحاديث صحيح و يا معتبر می باشد و يا آن دسته ای كه گذشته از تصحيح و تضعيف در كتاب قيّم و پُر اهميت كامل الزياراتِ جعفر بن محمد بن قولويه متوفّای ۳۶۷ هجری قمری آمده است كه اين كتاب مورد تصحيح و تأييد بسياری از بزرگان علم رجال و فقهاء واقع گرديده، آنهم با توجه به اينكه ابن قولويه خود به توثيق و معتبر دانستن رجال أحاديث اين كتاب، نظر و رأی داده است. و بيشترين اعتماد ما در وجود تعدّد طُرق و راههای نقل اين أحاديث است كه مسلماً هر كدام ديگری را تقويت و پشتيبانی می نمايد .
با توجه به اين احاديث ، أهميت شعائر امام ابی عبد الله الحسين (ع) روشن می گردد. اين أحاديث در مطالب متنوع و مختلف آمده است كه ما با رعايت اختصار ابتدا احاديثی در موضوعات و أبواب مختلف برای استدلال در موضوعات متعدده شعائر حسينی ذكر می كنيم و سپس در كلّی و مطلق شعائر حسينی بحث كرده و از آن برای تمامی شعائر حسينی كه ديروز و امروز مردم به آن می پردازند استدلال خواهيم نمود .