استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن
استدلال به اجماع
در جواز بلكه استحباب اصل شعائر حسينی شكی نيست كه اجماع محصّل علماء قديم و جديد ( متصل به عصر ظهور معصوم )  وجود دارد بلکه اين استحباب از ضروريات فرقه ناجيه می باشد. وامّا شمول حکم شعائر بر کل افراد اين مجموعه حتی بر شعائری که امروزه مطرح است -آن افعالی که هیچ منعی از سوی شارع در عمل به آنها نرسیده است- نيز با اجماع فعلی، و يا لا أقل شهره عظيمه همراه است.

پس وقتی ما قبول کنيم (همچنانکه اين مسئله از فتاوای علماء آشکار است) که همه اين اعمالی که در راه حسين (ع) انجام می پذيرد امروز عنوان شعاريت پيدا کرده اند و زير چتر شعائر حسينی قرار گرفته اند، ديگر شکی نمی ماند که همچنانکه شعائر قديم مورد اجماع در جواز و استحباب از سوی همه علماء تا عصر معصوم است، اين شعائر نيز چنين هستند چون شيعه اجماع دارد بر استحباب شعائر حسينيه الا ما شذّ و ندر و اين شذوذ خدشه ای بر اجماع نمی زند .