استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

پرسش :

آیا در کتب اهل سنت روایاتی پیرامون وجود و ظهور امام زمان موجود است ؟

پاسخ:

در کتاب فرائد السمطین جوینی به نقل از رسول خدا  آمده است : ” اگر از عمر بشر فقط یک روز باقی مانده باشد مردی از فرزندانم بر انگیخته می شود از نسل امام حسین و جهان را مملو ازعدل و قسط می کند [۱]. ”

روایتی از ابو سعید خدری از پیامبر اسلام که فرمودند :

” در آخر الزمان به امت من نازل می شود و زمین پر از ظلم و جور میشود ، پس خداوند مردی از خاندان مرامی فرستد تا زمین رامملو از عدل نماید . آسمان بارانش را پی در پی فرو می فرستد به گونه ای که مردگان آرزو کنند دوباره زنده شوند “[۲] . !.

 

[۱] فرائد السمطین ، محمد جوینی خراسانی : ج۲ ص ۳۲۵[۲] البیان فی اخبار صاحب الزمان ، حافظ گنجی شافعی : ص۴۹۳